Photo Gallery - AmeriCARna Stratford & TSB Stadium - 24 February 2023